SHOPPING CART

close

Tag: Mad

  • Mad

Bacaan Mad Layin: Pengertian, Contoh dan Latihan

Di antara beberapa bacaan mad ada sebuah mad yang agak unik. Diberi nama sebagai mad yang lunak atau lemas. Istilah bakunya adalah Mad Layin atau Mad Lin. Mad: memanjangkan suara. Layin: lunak atau...
Read More

Bacaan Mad Farq: Pengertian, Contoh dan Latihan

Mad: memanjangkan suara. Farq: perbedaan. Mad farq: memanjangkan suara untuk membedakan antara pertanyaan dan pernyataan. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad farq, apabila ada hamzah istifham (hamzah sebagai kata tanya) bertemu dengan huruf berharakat...
Read More

Bacaan Mad Tam-kin: Pengertian, Contoh dan Latihan

Mad: memanjangkan suara. Tamkin: menepatkan. Mad tamkin: menepatkan bacaan dengan memanjangkan suara sebagaimana mestinya. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad tamkin, apabila ada ya’ sukun yang didahului oleh ya’ yang bertasydid. Seorang yang cermat...
Read More

Bacaan Mad La-zim Har-fi Mu-khaf-faf: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Harfi: sebangsa huruf. Mukhaffaf: diringankan. Mad lazim harfi mukhaffaf: keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah lima pada permulaan surat menjadi 2 harakat. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad...
Read More

Bacaan Mad La-zim- Har-fi Mu-syab-ba’: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Harfi: sebangsa huruf. Musyabba’: dikenyangkan. Mad lazim harfi musyabba’: keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah delapan pada permulaan surat menjadi 6 harakat. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad...
Read More

Mad Ba-dal: Pengertian, Contoh, Cara Membaca, Latihan

Mad   : memanjangkan suara. Badal : ganti. Mad badal : mengganti huruf yang sebenarnya adalah hamzah menjadi mad, sehingga dibaca panjang. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad badal, apabila ada hamzah hidup bertemu dengan hamzah mati. *** b. Cara...
Read More

Bacaan MAD ‘I-WADH: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad  : memanjangkan suara. ‘Iwadh  : ganti. Mad ‘iwadh : mengganti bacaan fathatain di akhir kata menjadi mad thabi’i, apabila bacaan itu jatuh pada waqaf (pemberhentian). *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad ‘iwadh, apabila ada fathatain di...
Read More

Bacaan Mad Shi-lah Tha-wi-lah: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Shilah: hubungan. Thawilah: panjang. Mad shilah thawilah: memanjangkan suara mad shilah qashirah, yang semula dua harakat menjadi empat atau lima harakat, apabila mad shilah qashirah itu bertemu dengan hamzah (...
Read More

Bacaan Mad Shi-lah Qa-shi-rah: Pengertian Contoh Latihan

Mad: memanjangkan suara. Shilah: hubungan. Qashirah: pendek. Mad shilah qashirah: memanjangkan suara ha’ dhamir yang semula satu harakat menjadi dua harakat, apabila sebelum ha’ itu ada huruf hidup. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut...
Read More

Bacaan Mad ‘A-ridh Lis-su-kun: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad: memanjangkan suara. ‘Aridh: panjang. Lis-sukun: karena sukun. Mad ‘aridh lis-sukun: memanjangkan bacaan mad thabi’i atau mad layin. Dari dua harakat menjadi empat atau enam harakat. Karena mensukunkan huruf hidup di pemberhentian (waqaf). Untuk...
Read More
  • 1
  • 2