SHOPPING CART

close

Tag: Mad

  • Mad
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad Layin: Pengertian, Contoh dan Latihan

Di antara beberapa bacaan mad ada sebuah mad yang agak unik. Diberi nama sebagai mad yang lunak atau lemas. Istilah bakunya adalah Mad Layin atau Mad Lin. Mad: memanjangkan suara. Layin: lunak atau lemas. Mad layin: membaca wau sukun atau ya’ sukun yang didahului...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad Farq: Pengertian, Contoh dan Latihan

Mad: memanjangkan suara. Farq: perbedaan. Mad farq: memanjangkan suara untuk membedakan antara pertanyaan dan pernyataan. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad farq, apabila ada hamzah istifham (hamzah sebagai kata tanya) bertemu dengan huruf berharakat tasydid. Dalam al-Qur’an, bacaan ini hanya ada di empat tempat, yaitu: ...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad Tam-kin: Pengertian, Contoh dan Latihan

Mad: memanjangkan suara. Tamkin: menepatkan. Mad tamkin: menepatkan bacaan dengan memanjangkan suara sebagaimana mestinya. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad tamkin, apabila ada ya’ sukun yang didahului oleh ya’ yang bertasydid. Seorang yang cermat sebenarnya tidak perlu memperoleh penjelasan mad tamkin. Namun karena banyaknya...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad La-zim Har-fi Mu-khaf-faf: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Harfi: sebangsa huruf. Mukhaffaf: diringankan. Mad lazim harfi mukhaffaf: keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah lima pada permulaan surat menjadi 2 harakat. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim harfi mukhaffaf, apabila terdapat salah satu huruf yang berjumlah...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad La-zim- Har-fi Mu-syab-ba’: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Harfi: sebangsa huruf. Musyabba’: dikenyangkan. Mad lazim harfi musyabba’: keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah delapan pada permulaan surat menjadi 6 harakat. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim harfi musyabba’, apabila ada salah satu atau lebih dari...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Mad Ba-dal: Pengertian, Contoh, Cara Membaca, Latihan

Mad: memanjangkan suara. Badal: ganti. Mad badal: mengganti huruf yang sebenarnya adalah hamzah menjadi mad. Sehingga dibaca panjang. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad badal, apabila: Ada hamzah hidup bertemu dengan hamzah mati. *** b. Cara Membaca Cara membaca mad badal adalah: Mengubah hamzah kedua dengan mad (ya’ mati...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan MAD ‘I-WADH: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad  : memanjangkan suara. ‘Iwadh  : ganti. Mad ‘iwadh : mengganti bacaan fathatain di akhir kata menjadi mad thabi’i, apabila bacaan itu jatuh pada waqaf (pemberhentian). *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad ‘iwadh, apabila: Ada fathatain di akhir kata yang jatuh pada waqaf (pemberhentian). *** b. Cara Membaca Cara membaca mad...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad Shi-lah Tha-wi-lah: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Shilah: hubungan. Thawilah: panjang. Mad shilah thawilah: memanjangkan suara mad shilah qashirah, yang semula dua harakat menjadi empat atau lima harakat, apabila mad shilah qashirah itu bertemu dengan hamzah ( ء ). *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad shilah thawilah, apabila: Ada mad...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad Shi-lah Qa-shi-rah: Pengertian Contoh Latihan

Mad: memanjangkan suara. Shilah: hubungan. Qashirah: pendek. Mad shilah qashirah: memanjangkan suara ha’ dhamir yang semula satu harakat menjadi dua harakat, apabila sebelum ha’ itu ada huruf hidup. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad shilah qashirah, apabila: Ada ha’ dhamir yang didahului huruf hidup. Bacaan...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad ‘A-ridh Lis-su-kun: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad: memanjangkan suara. ‘Aridh: panjang. Lis-sukun: karena sukun. Mad ‘aridh lis-sukun: memanjangkan bacaan mad thabi’i atau mad layin. Dari dua harakat menjadi empat atau enam harakat. Karena mensukunkan huruf hidup di pemberhentian (waqaf). Untuk memahami pelajaran Mad 'Aridh Lis Sukun ini. Hendaknya kita sudah...
Read More
  • 1
  • 2