SHOPPING CART

close

Tag: Mad

  • Mad
Belajar Tajwid

Mad Farq

Mad : memanjangkan suara. Farq : perbedaan. Mad farq : memanjangkan suara untuk membedakan antara pertanyaan dan pernyataan. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad farq, apabila ada hamzah istifham (hamzah sebagai kata tanya) bertemu dengan huruf berharakat tasydid. Dalam al-Qur’an, bacaan ini hanya ada di empat tempat, yaitu 2 tempat...
Read More
Belajar Tajwid

Mad Tam-kin

Mad : memanjangkan suara. Tamkin : menepatkan. Mad tamkin : menepatkan bacaan dengan memanjangkan suara sebagaimana mestinya. *** a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad tamkin, apabila ada ya’ sukun yang didahului oleh ya’ yang bertasydid. Seorang yang cermat sebenarnya tidak perlu memperoleh penjelasan mad tamkin. Namun karena banyaknya orang yang...
Read More
Belajar Tajwid

Mad La-zim Har-fi Mu-khaf-faf

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Harfi  : sebangsa huruf. Mukhaffaf : diringankan. Mad lazim harfi mukhaffaf : keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah lima pada permulaan surat menjadi 2 harakat. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim harfi mukhaffaf, apabila terdapat salah satu huruf yang berjumlah lima...
Read More
Belajar Tajwid

Mad La-zim- Har-fi Mu-syab-ba’

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Harfi  : sebangsa huruf. Musyabba’ : dikenyangkan. Mad lazim harfi musyabba’ : keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah delapan pada permulaan surat menjadi 6 harakat. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim harfi musyabba’, apabila ada salah satu atau lebih dari huruf...
Read More
Belajar Tajwid

Mad Ba-dal

Mad   : memanjangkan suara. Badal : ganti. Mad badal : mengganti huruf yang sebenarnya adalah hamzah menjadi mad, sehingga dibaca panjang. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad badal, apabila ada hamzah hidup bertemu dengan hamzah mati. b.      Cara Membaca Cara membaca mad badal adalah: Mengubah hamzah kedua dengan mad (ya’...
Read More
Belajar Tajwid

Mad ‘I-wadh

Mad  : memanjangkan suara. ‘Iwadh  : ganti. Mad ‘iwadh : mengganti bacaan fathatain di akhir kata menjadi mad thabi’i, apabila bacaan itu jatuh pada waqaf (pemberhentian). *** a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad ‘iwadh, apabila ada fathatain di akhir kata yang jatuh pada waqaf (pemberhentian). *** b.      Cara Membaca Cara membaca...
Read More
Belajar Tajwid

Mad Shi-lah Tha-wi-lah

Mad  : memanjangkan suara. Shilah : hubungan. Thawilah  : panjang. Mad shilah thawilah : memanjangkan suara mad shilah qashirah, yang semula dua harakat menjadi empat atau lima harakat, apabila mad shilah qashirah itu bertemu dengan hamzah ( ء ). *** a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad shilah thawilah, apabila ada...
Read More
Belajar Tajwid

Mad Shi-lah Qa-shi-rah

Mad  : memanjangkan suara. Shilah : hubungan. Qashirah : pendek. Mad shilah qashirah : memanjangkan suara ha’ dhamir yang semula satu harakat menjadi dua harakat, apabila sebelum ha’ itu ada huruf hidup. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad shilah qashirah, apabila ada ha’ dhamir yang didahului huruf hidup. *** b.      Cara Membaca Cara...
Read More
Belajar Tajwid

Mad ‘A-ridh Lis-su-kun

Mad  : memanjangkan suara. ‘Aridh  : panjang. Lis-sukun : karena sukun. Mad ‘aridh lis-sukun : memanjangkan bacaan mad thabi’i atau mad layin, dari dua harakat menjadi empat atau enam harakat, karena mensukunkan huruf hidup di pemberhentian (waqaf). a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad ‘aridh lis-sukun, apabila ada waqaf atau pemberhentian membaca...
Read More
Belajar Tajwid

Mad La-yin

Mad : memanjangkan suara. Layin : lunak atau lemas Mad layin : membaca wau sukun atau ya’ sukun yang didahului huruf berharakat fathah dengan bacaan lunak atau lemas. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad layin, apabila ada wau sukun ( وْ ) atau ya’ sukun ( يْ )...
Read More
  • 1
  • 2
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...