SHOPPING CART

close

Tag: tasyahud

  • tasyahud
tuntunan-shalat

Bacaan dan Doa Tasyahud: Bacaan dan Gerakan Shalat

Dalam duduk tahiyat ini, kita membaca doa tasyahud, shalawat, dan doa. a. Doa tasyahud Dalam duduk tahiyat ini, kita membaca doa, “Attahiya-tu lilla-h washshalawa-tu waththayyiba-t. Assala-mu ‘alaika ayyuhannabiyyu wa rahmatulla-hi wa baraka-tuh. Assala-mu alaina- wa ala- ‘iba-dilla-hish sha-lihi-n. Asyhadu alla- ila-ha illalla-h. Waasyhadu anna muhammadan ‘abduhu-...
Read More