SHOPPING CART

close

Tag: belajar tajwid

  • belajar tajwid
Belajar Tajwid

Mad ‘A-ridh Lis-su-kun

Mad  : memanjangkan suara. ‘Aridh  : panjang. Lis-sukun : karena sukun. Mad ‘aridh lis-sukun : memanjangkan bacaan mad thabi’i atau mad layin, dari dua harakat menjadi empat atau enam harakat, karena mensukunkan huruf hidup di pemberhentian (waqaf). a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad ‘aridh lis-sukun, apabila ada waqaf atau pemberhentian membaca...
Read More
Belajar Tajwid

Mad La-yin

Mad : memanjangkan suara. Layin : lunak atau lemas Mad layin : membaca wau sukun atau ya’ sukun yang didahului huruf berharakat fathah dengan bacaan lunak atau lemas. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad layin, apabila ada wau sukun ( وْ ) atau ya’ sukun ( يْ )...
Read More
Belajar Tajwid

Mad La-zim Mu-khaf-faf Kil-mi

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Mukhaffaf  : diringankan. Kilmi : sebangsa kata. Mad lazim mukhaffaf kilmi : keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila mad thabi’i bertemu dengan huruf mati dalam satu kata. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim mukhaffaf kilmi, apabila ada mad thabi’i bertemu...
Read More
Belajar Tajwid

Mad La-zim Mu-tsaq-qal Kil-mi

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Mutatsaqqal : diberatkan. Kilmi : sebangsa kata. Mad lazim mutsaqqal kilmi : keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila ada mad thabi’i bertemu dengan tasydid dalam satu kata. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad wajib mutsaqqal kilmi, apabila ada mad thabi’i bertemu...
Read More
Belajar Tajwid

Mad Ja-iz Mun-fa-shil

Mad : memanjangkan suara. Jaiz : boleh, tidak harus. Munfashil  : terpisah. Mad jaiz muttashil : kebolehan memanjangkan suara harakat menjadi 2 atau 5 harakat, ketika mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah yang di lain kata. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad jaiz munfashil, apabila ada mad thabi’i bertemu dengan...
Read More
Belajar Tajwid

Mad Wa-jib Mut-ta-shil

Mad : memanjangkan suara. Wajib : harus, tidak boleh tidak. Muttashil : bersambung. Mad wajib muttashil : keharusan memanjangkan suara harakat menjadi 5 harakat, ketika mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad wajib muttashil, apabila ada mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah...
Read More
Belajar Tajwid

Mad Tha-bi-‘i

Mad : memanjangkan suara. Thabi’i : biasa. Mad thabi’i : memanjangkan bacaan seperti biasanya atau apa adanya. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad thabi’i, apabila ada huruf: ا setelah harakat fathah ( ـَـ ) يْ setelah harakat kasrah ( ـِـ ) وْ setelah harakat dhammah ( ـْـ ) Mad thabi’i juga disebut mad ashli. b.      Cara Membaca Cara membacanya adalah: Memanjangkan masing-masing...
Read More
Belajar Tajwid

Id-gham Mu-ta-ja-ni-sain

Pendahuluan  Dalam banyak kesempatan, ada beberapa huruf yang sama bertemu. Sama di sini bisa berarti sama hurufnya, seperti huruf ba’ bertemu huruf ba’ dan huruf ta’ bertemu huruf ta’. Atau sama dalam arti adanya kedekatan makhraj dan atau sifatnya, seperti huruf...
Read More
Belajar Tajwid

Id-gham Mu-ta-qa-ri-bain

Pendahuluan  Dalam banyak kesempatan, ada beberapa huruf yang sama bertemu. Sama di sini bisa berarti sama hurufnya, seperti huruf ba’ bertemu huruf ba’ dan huruf ta’ bertemu huruf ta’. Atau sama dalam arti adanya kedekatan makhraj dan atau sifatnya, seperti huruf...
Read More
Belajar Tajwid

Id-gham Mu-ta-ma-tsi-lain

Pendahuluan  Dalam banyak kesempatan, ada beberapa huruf yang sama bertemu. Sama di sini bisa berarti sama hurufnya, seperti huruf ba’ bertemu huruf ba’ dan huruf ta’ bertemu huruf ta’. Atau sama dalam arti adanya kedekatan makhraj dan atau sifatnya, seperti huruf...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...